FormViewer

Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă: cerere generata pdf semnata o copie după certificatul de înregistrare şi certificatul constatator emise de Registrul Comerțului Neamț ca transportator persoană fizică autorizată/întreprindere familială/întreprindere individuală/persoană juridică, după caz; o copie după certificatul de competență profesională a managerului de transport, pentru transportatorul persoană juridică sau întreprindere familială; o copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator P.F.A. sau Î.I.; o cazierul judiciar al transportatorului P.F.A. sau Î.I., respectiv al managerului de transport în regim de taxi și închiriere pentru transportatorul persoană juridică sau Î.F., din care să rezulte că aceasta: * nu a fost condamnată pentru infracțiuni de natură comercială; * nu a fost condamnată pentru infracțiuni privind condițiile de plată și de angajare, perioadele de conducere și de odihnă ale conducătorilor auto, siguranța rutieră, siguranța vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protecția mediului; * nu a fost condamnată pentru infracțiuni de tâlhărie, crimă și viol; o avizul medico-psihologic care atestă că managerul de transport este apt pentru a ocupa o funcție care concură la siguranța circulației, obținut conform prevederilor legale. În cazul transportatorului autorizat, persoană fizică, avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru conducătorul auto, care va fi și managerul de transport; o cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic; o declarație pe propria răspundere: - privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menționarea intervalelor în care acesta a avut interdicții și motivul acestora; - că poate asigura spațiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfășura transportul în regim de taxi, spații deținute în proprietate sau prin contract de închiriere; - că deține sau are capacitatea financiară de a deține un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport. o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea criteriilor de departajare stabilite, pe fiecare autovehicul și pe numere de circulație, dacă este posibil. □ dovada achitării taxei de eliberare a autorizației de transport