FormViewer

•Cerere generata pdf semnata electronic; •Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (O.R.C.), în conformitate cu prevederile legale în vigoare; •Certificat constatator pentru punctul de lucru eliberat de O.R.C.; •Declaraţie pe propria răspundere privind tipul activităţii desfăşurate (pentru alimentație publică); •Actul constitutiv/statutul operatorului economic ; • B.I./C.I. a reprezentantului legal; •Dovada deţinerii în legalitate a spatiului în care urmează a se desfăşura activitatea, din care rezulta destinatia acestuia ; •Certificatul de urbanism/autorizaţia de construire/procesul verbal de recepţie a lucrărilor (dacă este cazul); •Schiţa spaţiului (releveu, schiţă cadastrală, plan de situație); •Acorduri, avize, autorizarii, licente sau acte echivalente ale instituțiilor de specialitate, în condițiile legii, în funcție de cerințele corespunzătoare identificate de specificul activității, după caz: * autorizație de mediu; * autorizație PSI; * autorizație sanitară de funcționare/notă de constatare/proces verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare/notificare; * document de înregistrare sanitară-veterinară și pentru siguranța alimentelor; * autorizație tehnică R.A.R.; •Chitanţa de plată a taxei de autorizare ; •Contract de salubrizare încheiat cu operatorul licenţiat al acestui serviciu; •Contract/convenție pentru asigurarea utilităților cu asociația de proprietari din care fac parte (pentru spaţiile din blocurile de locuinţe) și respectiv acordul asociaţiei pentru desfășurarea activității (pentru activități de alimentație publică – acordul proprietarilor direct învecinați); •Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de autorizare.

Untitled Basic Web Content

Se va descarca si completa urmatoarea declaratie doar pentru cererea de autorizatie alimentatie publica respectiv prelungire:

http://primariaroman.ro/wp-content/uploads/2018/09/FrmCom_2015-11-12_declaratie_alimentatie_publica.pdf

https://primariaroman.ro/wp-content/uploads/2020/12/Declaratie-cond-autor.pdf