FormViewer

Documentele vor fi scanate si atasate într-un singur .pdf sau intr-o singură arhivă: Cerere generata pdf semnata electronic - certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (O.R.C.), în conformitate cu prevederile legale în vigoare – copie certificată conform cu originalul; - certificat constatator pentru punctul de lucru eliberat de O.R.C. – copie certificată conform cu originalul; - declaraţie pe propria răspundere privind tipul activităţii desfăşurate (pentru alimentație publică); - actul constitutiv/statutul operatorului economic – copie certificată conform cu originalul; - B.I./C.I. a reprezentantului legal – copie certificată conform cu originalul; - dovada deţinerii în legalitate a amplasamentului în care urmează a se desfăşura activitatea (contract de vânzare-cumpărare, concesionare, comodat, închiriere teren/spaţiu etc.) – copie certificată conform cu originalul; - certificatul de urbanism/autorizaţia de construire/procesul verbal de recepţie a lucrărilor (dacă este cazul) – copie certificată conform cu originalul; - schiţa spaţiului (releveu, schiţă cadastrală, plan de situație) – copie certificată conform cu originalul; - plan mobilare cotat (din care să reiasă suprafața de teren ocupată), model mobilier urban propus, foto amplasament; - chitanţa de plată a taxei de autorizare – copie certificată conform cu originalul; - contract de salubrizare încheiat cu operatorul licenţiat al acestui serviciu – copie certificată conform cu originalul; - contract/convenție pentru asigurarea utilităților cu asociația de proprietari din care fac parte (pentru spaţiile din blocurile de locuinţe) – copie certificată conform cu originalul – și respectiv acordul asociaţiei pentru desfășurarea activității (pentru activități de alimentație publică – acordul proprietarilor direct învecinați); - declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de autorizare.

Untitled Basic Web Content

Se va descarca si completa urmatoarea declaratie doar pentru cererea de autorizatie alimentatie publica respectiv prelungire:

http://primariaroman.ro/wp-content/uploads/2018/09/FrmCom_2015-11-12_declaratie_alimentatie_publica.pdf

https://primariaroman.ro/wp-content/uploads/2020/12/Declaratie-cond-autor.pdf